En annan skola


Skolan nu och i framtiden


Till meny

29 juni 2023

Nationella prov

De nationella proven är viktiga delar i det nuvarande systemet med graderade betyg.

Så här skriver Skolverket till läraren:

När du sätter betyg ska resultatet på nationella prov särskilt beaktas. Provresultatet har alltså en särskild betydelse vid betygssättningen och det har en större betydelse än andra enskilda underlag. Men provet ska inte helt styra betyget och resultatet på ett nationellt prov kan inte vara lärarens enda underlag vid betygssättningen.

Läs hos Skolverket om nationella prov.

Sekretess

Det finns stränga sekretessbestämmelser för distribution och förvaring av proven, både före och efteråt.

Så här skriver Skolverket om uppföljning efter provet:

Sekretessen är för att uppgifter ur proven ska kunna återanvändas. Men det går inte. Det är enkelt för elever att skapa en uppgiftsbank på Internet. Dit kan elever, efter provet, eller efter att läraren har gått igenom provresultat med eleven, ur minnet, lägga till de svåraste uppgifterna. Uppgiftsbanken kan fyllas på år efter år. Sedan går där se hur svåra uppgifter såg ut, och kanske rentav själv få en av dessa.

Hur såg sonens eller dotterns prov ut?

Men dessutom. Det är inte rimligt att proven är hemliga efteråt, eftersom föräldrar måste ha rätt att se sonens eller dotterns prov, och till och med kunna få ta hem en kopia av provet.

Muntligt delprov

Av fyra delprov i matematik i årskurs 9 är ett muntligt och genomförs i grupper om 3−4 elever. Men hur säker observation kan läraren göra under cirka 30 minuter med fyra elever, där kanske en eller två dominerar? Dessutom umgås ju läraren normalt med eleverna och känner dem.

Kanske extern rättning

Under år 2024 påbörjas att nationella prov ska göras med dator, alltså digitalisering. Skolverket räknar med en lång övergångsperiod. Där ingår planer på extern rättning, alltså att någon annan än undervisande lärare rättar provet.

Det här måste göras enklare

Om vi ändrar skolans organisation så att vi har Lätt kurs, Svår kurs och Extra Svår kurs blir det bara betyget Godkänd, eller inget betyg.

Efter en sådan förändring blir det nationella provet anpassat till aktuell kurs. En elev i till exempel Lätt kurs slipper se uppgifter som inte är för honom eller henne. I stället får han eller hon fler uppgifter på just sin nivå.

Slutligen måste alltså hemlighetsmakeriet efteråt bort.