En annan skola

Skolan − nu och i framtiden

 

Sidan har redigerats en aning, senast 31 mars 2020.


Nationella prov

Resultat på Nationellt prov har stor betydelse för betyget men det är inte tillåtet för läraren att sätta betyg enbart efter resultat på Nationellt prov. Hela apparaten med Nationella prov har passerat rimliga gränser.


Fem punkter att fundera över

 1. Vem får ha insyn?

  Skolverket skriver att efter provet gäller:

  Proven ska inte finn[a]s tillgängliga för obehöriga. De ska förvaras säkert så att provens innehåll inte blir känt. Nationella prov är belagda med sekretess även efter att proven är genomförda.

  Läs hos Skolverket

  Vem är obehörig att se hur Nationella prov ser ut? Vad är det som ungdomar utsätts för? Det bör vara öppet för vem som helst att få se det.

 2. Säkerhetsbestämmelser

  Sekretessen är antagligen för att proven ska kunna återanvändas.

  Men det går inte. Det är enkelt för elever att på nätet skapa en uppgiftsbank där elever år efter år ur minnet lägger in provens svåraste uppgifter. Med tiden kan man där se hur de svåra uppgifterna såg ut, och kanske rentav själv få en av dessa.

 3. Laborativ del i biologi, fysik eller kemi i årskurs 9

  Av fyra delprov är ett laborativt. Där ska eleven genomföra en undersökning och dra slutsatser om resultatet.

  Men eleven kanske har gjort en liknande laboration tidigare och känner till slutsatserna väl.

 4. Muntlig del i matematik årskurs 9

  Av fyra delprov är ett muntligt och genomförs i grupper om 3–4 elever. Delprovet prövar elevens förmåga att muntligt föra och följa matematiska resonemang. Eleven får också möjlighet att pröva andras förklaringar och argument.

  Men hur säker observation kan läraren göra under cirka 30 minuter med fyra elever, där kanske en eller två dominerar? Läraren umgås troligen normalt med och känner eleverna.

 5. Planer på extern bedömning

  Skolverket skriver:

  Försöksverksamheten [med att digitalisera de nationella proven] bidrar även till att underlätta en möjlig övergång till extern bedömning, vilket innebär att en annan lärare än den som undervisar eleven bedömer elevens lösning av ett nationellt prov.

  Läs hos Skolverket

  Elevens lärare tillåts inte längre ha ansvaret. Är det en utveckling åt rätt håll?


Det enorma bygge som Nationella prov utgör behöver granskas av utomstående. Ovan finns fem trådar att börja nysta efter.


Här kan du läsa om Nationella prov:

Grundskolan

Gymnasiet


Det här måste göras enklare

Om vi ändrar skolans organisation så att vi har Lätt kurs, Svår kurs och Extra Svår kurs blir det bara betyget Godkänd, eller inte. På Extra Svår kurs måste eleven klara liknande nuvarande betyg A för att bli godkänd.

Med ett mål för kursen, mål som finns beskrivet i kursplanen, blir det möjligt att överlämna ansvar, provkonstruktion och betygsättning till lärarna på skolan. Skolverket kan lämna ifrån sig provmallar med kommentarer, och de behöver inte vara hemliga för eleverna. För att följa upp hur det sköts finns Skolinspektionen.

Om Nationella prov ska finnas kvar blir de inte så komplicerade, då de bara behöver testa Godkänt enligt en viss kursplan.