En annan skola

Skolan − nu och i framtiden

 

Den här sidan ersätter en tidigare sida som hade punkterna B och C, och där C diskuterades mera.

Därefter har den redigerats något, senast 8 mars 2020.


Utgångspunkter för att diskutera skolan

För att få diskussionen om skolan på rätt spår kan man utgå från följande punkter.

  1. Den mest grundläggande pedagogiska regeln av alla är att i kontakten mellan lärare och elev måste samtal, diskussion och exempel utgå från elevens nivå.

    Det är här det brister i nuvarande skolsystem.

  2. Vad en ung människa kan begära av skolan är att han eller hon får hjälp att utveckla sina svaga eller starka sidor, svaga för någon, starka för någon annan.

    Alla sidor ska dock inte skolan hjälpa till med.

  3. Allt måste göras för att unga ska utvecklas till självständiga människor.

    Elev och föräldrar bör få välja Lätt, Svår eller Extra Svår kurs. Eleven får inflytande över sin utbildning. Den erfarenheten kan vara värdefull på vägen till att våga vara en självständig människa.